Het huidige stelsel van zakelijke zekerheden op roerende goederen is neergelegd in het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel en in diverse bijzondere wetten. Dit voldoet echter niet meer aan de noden van deze tijd. Bovendien is het erg complex en mist coherentie. Een andere moeilijkheid is de wildgroei van voorrechten, waardoor het principe van de gelijkheid van de schuldeisers steeds meer op de achtergrond is geraakt.

Begin 2010 heeft minister van justitie Stefaan De Clerck aan professor Eric Dirix gevraagd om een verslag op te stellen ter voorbereiding van een wetsontwerp tot herziening van de zekerheden. Dit verslag werd overhandigd op 12 juli 2010. Vervolgens werd een commissie van deskundigen* samengesteld om op basis van dit verslag een project van wettekst voor te bereiden.

Deze middag heeft de commissie haar project aan minister De Clerck overhandigd. Het voorstel is gebaseerd op een evenwichtige benadering van de belangen van schuldeiser en schuldenaar en van zekerheidshouder en zekerheidsverschaffer, zonder dat de belangen van derden uit het oog worden verloren. Het draagt ook bij tot de vereenvoudiging van het recht en brengt het zoveel als mogelijk terug tot het Burgerlijk Wetboek.

Het voorliggende document is de basis voor een fundamentele modernisering en vereenvoudiging van het zekerhedenrecht.

Het ontwerp zal het voorwerp uitmaken van een publieke consultatie die binnenkort zal georganiseerd worden. De verschillende stakeholders en het parlement zullen eveneens een exemplaar ontvangen.

* Samenstelling commissie: prof. E. Dirix (KUL) (voorzitter), de professoren W. Derijcke (UCL), F. Georges (U.Liège), M. Gregoire (ULB), V. Sagaert (U.Antwerpen), M. Tison (U.Gent.), mr. I. Peeters (advocaat), de heren O. Bartholomé en J. Pieters (FOD Financiën) en dhr. J.-Chr. Boulet (FOD Justitie -secretaris).