Modernisering PC-park van Justitie

Dankzij het project PC@work krijgen alle mensen van Justitie hetzelfde besturingssysteem windows 7  en kantoorsoftware, wat de samenwerking en efficiëntie zal verbeteren. Vandaag  heeft de Ministerraad beslist om de eerste schijf desktops en laptops nog dit jaar aan te komen. Daardoor kan de investering, waarvan de  uitrol tegen eind 2014 moet afgerond zijn, gespreid worden over 3 jaren.

“Zonder een modernisering van het PC-park kan men niet efficiënt werken binnen Justitie. Pc@work legt de basis voor een uniformisering van de werkprocessen,” aldus Minister van Justitie Annemie Turtelboom.

Het huidige PC-park van Justitie is verouderd. Niet alleen de operating systemen worden niet meer ondersteund, er bestaan ook veiligheidsrisico’s. De verouderde systemen zijn niet compatibel met de moderne versies van de buitenwereld, omdat er  verschillende besturingssystemen (oude versies van Windows en Linux) gebruikt worden. Collega’s kunnen elkaars documenten vaak niet openen, lezen of bewerken. 

Met PC@work zijn deze zorgen verleden tijd en kunnen magistraten beter met elkaar communiceren. De eerste bestelling gaat over 3920 desktops en 2417 laptops. De totale investering van het project is geraamd op 16 miljoen euro.

Werklastmeting bij Rechterlijke orde van het gerechtelijke arrondissement Brussel

In juli besliste de ministerraad de werklastmeting voor het gerechtelijk arrondissement Brussel uit te besteden. Verschillende firma’s dienden hun kandidatuur in.  Na een informatiesessie, het neerleggen van de offertes en onderhandelingen, ging de ministerraad vandaag over tot het selecteren van de firma die deze opdracht mag uitvoeren. Eens de volledige administratieve procedure afgerond is, zal zoals gepland, vanaf januari 2013 begonnen worden met de werklastmeting die, zoals voorzien in het lastenboek, moet worden afgerond tegen eind juni 2013 en een voorstel zal moeten opleveren voor het vastleggen van de taalkaders van zowel magistraten als gerechtspersoneel.

Centrale databank vonnissen en arresten

De Ministerraad keurt  Fase 1 van het project Just-X goed. Dit houdt in dat er een centrale databank gecreëerd wordt waarin alle toepassingen hun vonnissen en arresten centraal moeten aanleveren. Alle aanvragen tot kopijen, afschriften en uittreksels kunnen via één applicatie starten en worden centraal bijgehouden. Dit is de basis om in de volgende fases naar een volledig elektronische versie van een vonnis te evolueren.  Met Just-X  heeft men een authentieke bron waar men een 10-tal informatiseringsprojecten kan mee opstarten,  omdat  de informatie centraal beschikbaar is voor verschillende actoren.

“Er zijn vele voordelen aan Just-X”, legt Minister van Justitie Annemie Turtelboom uit,  “ Een betere en efficiënte inning en opvolging van de penale boetes doordat alle veroordelingsberichten centraal worden opgeslagen in de vonnisdatabank. Op basis van de databank wordt de informatie centraal naar de ontvanger FOD Financiën gestuurd. De veroordelingsberichten worden ook automatisch naar het strafregister gestuurd en opgeladen via de applicatie Mach, die de koppeling vormt met de politierechtbanken en politieparketten.” 

Op termijn is het systeem ook een middel om de straffeloosheid aan te pakken volgens de Minister: “Mensen zullen op termijn hun vonnis elektronisch kunnen raadplegen , omdat Justitie alle penale boeten rechtstreeks aan in het systeem van de ontvanger zal leveren.  Ontsnappen aan bijvoorbeeld verkeersboetes wordt dankzij Just-X zo goed als uitgesloten.”

Optimalisatie geïnformatiseerd beheer elektronisch toezicht

De ministerraad heeft de eerste fase van het project goedgekeurd  dat als doel heeft een krachtige optimalisatie te bekomen van het geïnformatiseerd beheer van elektronisch toezicht. Tot op vandaag werd de dienst met een zwaar en traag programma.  Zo moeten data handmatig worden omgezet van het ene naar het andere systeem. Met het nieuwe project zal het personeel de handen vrij krijgen om zich te richten op hun kerntaken, namelijk de begeleiding van mensen onder elektronisch toezicht.

Op termijn zal er onder andere een stabiele databank op poten gezet worden, een communicatietool en beveiligde data-uitwisseling mogelijk worden om de werklastmeting van het nationaal centrum voor elektronisch toezicht en de justitiehuizen te verminderen. Dan is er communicatie tussen de diensten mogelijk en wordt dubbele codering vermeden.

De eerste fase van het project betrof de  bestelling van een diepgaande functionele analyse, die reeds uitgevoerd is en bijkomende behoeften geformuleerd heeft om het project te laten slagen. De Ministerraad heeft ook de goedkeuring gegeven  voor fase 2 en 3 van het project.

Verlenging tijdelijke kaders raadsheren

De Ministerraad heeft het wetsontwerp over  de verlenging van de tijdelijke kaders van de raadsheren  met één jaar goedgekeurd. Het wetsonwerp zal worden opgenomen in de programmawet.. De tijdelijke kaders waren in het leven geroepen door diverse wetten vanaf 2001 om de gerechtelijke achterstand bij hoven van beroep weg te werken.

De raadsheren kunnen op 14 plaatsen benoemd worden als dat gerechtvaardigd blijkt uit een werklastmeting op grond van een uniform registratiesysteem. Tot op heden is de werklastmeting er  nog niet, maar er is wel een Vast Bureau voor de Statistiek en Werklastmeting opgericht, dat een werklastmetinginstrument aan het ontwikkelen is.  Desondanks zullen er tegen december 2012 nog geen resultaten zijn, terwijl het tijdelijk kader, voorzien een wet van 2001, wel afloopt op 17 december.

Men is  zich ervan bewust dat de Hoven van Beroep door de versterking van de tijdelijke kaders de laatste jaren een forse vooruitgang geboekt hebben in de strijd tegen de gerechtelijke achterstand. Om deze plaatsten te behouden en in afwachting van de werklastmeting, zullen de tijdelijke plaatsten met 1 jaar verlengd worden.

Personeel voor snelrechtkamers in 2013

In 2013 zullen er 12 Kamers voor snelrecht komen, één in elk nieuw gerechtelijk arrondissement.  Minister van Justitie Annemie Turtelboom kreeg vandaag de goedkeuring van de ministerraad om de aanwervingsprocedure te starten. Hierdoor zullen er in 2013 12 substituten, 12 rechters en 12 griffiers aangenomen worden om de snelrechtkamers te bevolken.

Voorts zullen er ook 2 substituten procureur-generaal bij het Parket Generaal van Brussel bijkomen, 5 fiscale substituten en 5 secretarissen.  Zij zullen specifiek worden ingezet voor fiscale zaken.

Meer informatie?

Margaux Donckier

0478 32 47 97