img

Met respect voor de geldende veiligheidsmaatregelen,  die stilaan gedeeltelijk worden afgebouwd, kunnen en zullen de zittingen in de regel terug doorgaan in de gewone zittingszaal (1.36), behoudens andersluidende mededeling.

BERICHT van het Hof van Cassatie betreffende de gevolgen van de sars-covid19 pandemie op zijn werk (van 4 mei 2020 – update 2 november 2020)

Vaststellingen

Sedert het begin van de lockdown werden zowel de dringende strafzaken als burgerlijke zaken ononderbroken behandeld door het Hof van Cassatie. 

In de loop van april werd het aantal per zitting gefixeerde zaken terug opgevoerd en meerdere dubbele of extra-zittingen werden vastgelegd in mei en juni, en nog later,  teneinde de zaken die niet in maart of april konden worden vastgesteld, te behandelen binnen een redelijke termijn, in acht genomen de moeilijke omstandigheden.

Ook sedert de nieuwe-covid-maatregelen van 1 november 2020 wordt een maximale continuïteit van de dienst nagestreefd.

 

Algemene veiligheidsmaatregelen en social distancing

De naleving van de veiligheidsmaatregelen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, en nu door het Overlegcomité zijn en blijven primordiaal.

Hetzelfde geldt voor de maatregel van sociale afstand (1,50m).  Er wordt gevraagd aan de sectie- en zittingsvoorzitters om deze regel strikt te doen naleven.

Daarom gaan de zittingen tot nader order, en behoudens afwijkende mededeling, door in de plechtige zittingszaal. Er werd gezorgd voor een ad hoc signalisatie.

De advocaten worden uitgenodigd om hun cliënt te vertegenwoordigen in alle zaken, vooral als deze aangehouden is en niet naar het gerechtsgebouw kan worden overgebracht.

Advocaten die niet op de terechtzitting aanwezig kunnen zijn, zijn verontschuldigd.

 

In afwachting van een nieuwe website is de website van het Hof van Cassatie (tijdelijk) ondergebracht bij de website van de FOD Justitie.

Het Hof van Cassatie oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich niet uit over feiten.
 
Een cassatieberoep is een bijzondere rechtspleging.
 
Het Hof van Cassatie gaat enkel na of een “in laatste aanleg gewezen” vonnis of arrest (dit is nà het instellen van de gewone rechtsmiddelen van hoger beroep en verzet), de wet schendt of een rechtsregel miskent. Zo ja, dan vernietigt het Hof van Cassatie de bestreden beslissing en verwijst het de zaak naar een ander rechtscollege. Dit moet dan opnieuw over de grond van de zaak oordelen (verwijzing na cassatie).
 
Het Hof van Cassatie zorgt aldus voor de eenheid van de rechtspraak en voor de evolutie van het recht.