img

Bericht van het Hof van Cassatie betreffende de gevolgen van het Covid-19  (18 maart 2020)

Tot nader order zullen de zittingen van het Hof van Cassatie, in de regel, verlopen volgens de vakantiedienstregeling. Enkel de dringende strafzaken zullen worden behandeld. De advocaten worden uitgenodigd om hun cliënt te vertegenwoordigen, vooral als deze aangehouden is en niet naar het gerechtsgebouw kan worden overgebracht.

De zittingen voor de burgerlijke zaken worden, behoudens enkele uitzonderingen opgeschort. De advocaten in die zaken die reeds waren vastgesteld maar naar een latere datum worden uitgesteld, worden hiervan door de griffie in kennis gesteld.

img

In afwachting van een nieuwe website is de website van het Hof van Cassatie (tijdelijk) ondergebracht bij de website van de FOD Justitie.

Het Hof van Cassatie oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich niet uit over feiten.
 
Een cassatieberoep is een bijzondere rechtspleging.
 
Het Hof van Cassatie gaat enkel na of een “in laatste aanleg gewezen” vonnis of arrest (dit is nà het instellen van de gewone rechtsmiddelen van hoger beroep en verzet), de wet schendt of een rechtsregel miskent. Zo ja, dan vernietigt het Hof van Cassatie de bestreden beslissing en verwijst het de zaak naar een ander rechtscollege. Dit moet dan opnieuw over de grond van de zaak oordelen (verwijzing na cassatie).
 
Het Hof van Cassatie zorgt aldus voor de eenheid van de rechtspraak en voor de evolutie van het recht.