1. Advocaten bij het Hof van Cassatie - Opdracht 

1.1. Balie van Cassatie

Voor heel België heeft de wet voorzien in één Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie die los staat van de andere Orden van advocaten en dus niet behoort tot de Orde van Vlaamse Balies noch tot de Ordre des barreaux francophones et germanophone.

De advocaten bij het Hof van Cassatie zijn beperkt in aantal en gespecialiseerd. Aangezien zij zijn opgeleid voor de uitoefening van een zeer specifiek ambt en aldus bedreven zijn in de techniek van het cassatieberoep, zijn zij de enigen die de partijen mogen vertegenwoordigen voor het Hof van Cassatie in burgerlijke, handels-, sociale en tuchtzaken. Die regeling is hoofdzakelijk ingegeven door de zorg voor een goede werking van het Hof van Cassatie zelf, maar evenzeer door het belang van de rechtzoekenden.

Om cassatieberoep in te stellen of om op een voorziening te antwoorden, dienden strikte termijnen te worden nageleefd en zulks zowel in burgerlijke zaken (in de brede zin) als in straf- of fiscale zaken. Het is dan ook noodzakelijk de advocaat zo vlug mogelijk te raadplegen, en niet te wachten tot de termijn is ingegaan. Een zaak kan nooit terdege bestudeerd worden als dat overhaast moet gebeuren !

Indien een partij geen bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie verkrijgt in de zaken waar de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie vereist is, stelt de stafhouder van de Orde ambtshalve een advocaat aan, indien daartoe grond bestaat.

1.2. Aantal en benoeming van de advocaten bij het Hof van Cassatie

Het aantal advocaten bij het Hof van Cassatie wordt, na advies van het Hof van Cassatie, vastgesteld bij koninklijk besluit. Het aantal is thans bepaald op 20.

Elke advocaat bij het Hof van Cassatie wordt benoemd door de Koning uit een lijst van drie kandidaten, die wordt opgemaakt door een uit advocaten, magistraten en universiteitsprofessoren samengestelde adviescommissie (Gerechtelijk Wetboek, art. 478 gewijzigd bij wet van 6 december 2005). De kandidaten moeten ten minste tien jaar bij de balie ingeschreven zijn en geslaagd zijn voor het examen georganiseerd door de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie (Gerechtelijk Wetboek, art. 478, lid 2, gewijzigd bij wet van 6 decmeber 2005). Er is geen andere voorwaarde gesteld.

Alvorens zijn ambt te betreden, legt de advocaat bij het Hof van Cassatie de eed af voor het Hof (Gerechtelijk Wetboek, art. 478).

2. Advocaten bij het Hof  -  Tuchtraad

De advocaten bij het Hof van Cassatie vormen de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie. De leiding berust bij het hoofd van de Orde, dat de titel van stafhouder voert. Er is in de Orde een Tuchtraad (de Raad van de Orde) bestaande uit vijf leden, de stafhouder daaronder begrepen.

Elke klacht tegen een advocaat bij het Hof van Cassatie wordt gericht aan de stafhouder.

Tuchtrechtelijke vervolgingen worden voor de Raad van de Orde gebracht. De Raad van de Orde kan, naargelang van het geval, waarschuwen, censureren of berispen.

De procureur-generaal in het Hof van Cassatie en de betrokken advocaat hebben het recht hoger beroep in te stellen tegen een uitspraak van de Raad van de Orde. Het hoger beroep wordt voor het Hof van Cassatie gebracht.

Het recht tot schorsing of schrapping komt toe aan de Koning.

3. Advocaten bij het Hof  -  Contact

De Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie is gevestigd in het Justitiepaleis, Poelartplein, te 1000 Brussel.

Tel.: 02 508 67 46 (secretariaat)
Fax: 02 519 84 55
E-mail: cass@advocass.be

website

Het secretariaat van de Orde is elke dag open van 9 tot 12 uur.