Vraag het uittreksel aan bij uw gemeente

 • Als u ingeschreven bent in een Belgische gemeente.
 • Ongeacht of u het uittreksel in België of het buitenland wil gebruiken.
 • Raadpleeg de website van uw gemeente voor alle details over de aanvraag.

Aanvraagformulier

U moet het uittreksel voorleggen aan een derde (bv. uw huidige of toekomstige werkgever, de club of vereniging waarvan u lid bent enz.) en u:

Maak dan bij voorkeur gebruik van het typeformulier voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister.

 • Dit formulier laat u invullen door de werkgever, organisatie, vereniging enz. aan wie u het uittreksel moet afgeven.
 • Leg het ingevulde formulier nadien voor aan het gemeentebestuur van uw woon- of verblijfplaats.

Vraag het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister

 • Als u niet meer ingeschreven bent in een Belgische gemeente of ambtshalve bent uitgeschreven.
 • Rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s, …): een persoon gemachtigd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen kan het uittreksel aanvragen.
 • Als u diplomaat bent en niet bent ingeschreven in een Belgische gemeente.

Hoe aanvragen?

► Per brief of e-mail

Download hieronder het gepaste aanvraagformulier, vul dit volledig in en bezorg ons dit per e-mail of per post.

Aanvraagformulier uittreksel rechtspersonen (bedrijf)

Aanvraagformulier uittreksel natuurlijke personen (burger)

FOD Justitie
Centraal Strafregister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
strafregister@just.fgov.be

► Persoonlijk aanmelden aan het loket van de dienst Centraal Strafregister

Het loket is geopend tijdens onderstaande uren. We raden u evenwel aan uw aanvraag via e-mail of per post te doen. Zo vermijdt u wachttijden aan het loket.

Antwerpsesteenweg 53
1000 Brussel (WTC III) 

Openingsuren: 
maandag - woensdag - vrijdag (9.00 - 11.30u en 14.00 - 15.30u)

Drie modellen van uittreksels

Afhankelijk van de reden, wordt een verschillend model van uittreksel afgeleverd.

 • Model 595: basismodel dat wordt afgeleverd als er geen model 596-1 of 596-2 is (art. 595 Wetboek van strafvordering);
   
 • Model 596-1: model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een taxichauffeur, privédetective, voetbalsteward, … of voor het verkrijgen van een wapen- of visvergunning.
 • Model 596-2: model bestemd voor het uitoefenen van ‘een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt’. (art. 596, tweede lid, Wetboek van strafvordering).

Hoe kan u een blanco uittreksel bekomen?

Als er veroordelingen op uw strafregister staan, kan u een blanco strafregister bekomen:

 • ofwel door de automatische uitwissing van veroordelingen,
 • ofwel door een beslissing tot herstel in eer en rechten (voor de veroordelingen die niet automatisch worden uitgewist).

Politiestraffen, dat zijn geldboeten van 1 tot en met 25 € en/of gevangenisstraffen van 1 tot 7 dagen en/of werkstraffen van minder dan 46 uren, worden in principe automatisch uitgewist na 3 jaar. Dat is niet het geval als zij een vervallenverklaring van meer dan 3 jaar bevatten.
Opgelet: het gaat hier om politiestraffen en niet om veroordelingen uitgesproken door de politierechtbanken. Politierechtbanken kunnen namelijk ook correctionele straffen uitspreken, bijvoorbeeld inzake wegverkeer.

Voor correctionele veroordelingen en veroordelingen die niet in aanmerking komen voor automatische uitwissing na 3 jaar kan u, onder bepaalde voorwaarden, de gerechtelijke instanties om eerherstel in strafzaken vragen. Hierdoor kan u dan een blanco strafregister bekomen.

Weet dat bepaalde veroordelingen die u heeft opgelopen mogelijks niet worden vermeld op een uittreksel uit het strafregister dat u opvraagt om een beroep uit te oefenen (dit om uw sociale re-integratie te bevorderen). Die veroordelingen worden daarentegen wel vermeld op de uittreksels uit het strafregister die door politie- en gerechtelijke diensten en sommige administratieve overheden worden opgevraagd.

Meer info over de procedure om een eerherstel aan te vragen, vindt u hier. 

Meer info