Uitwissing

Bepaalde veroordelingen worden in het strafregister opgenomen en een aantal ervan zullen ook voorkomen op het uittreksel uit uw strafregister. Een uittreksel uit het strafregister kan u doorgaans bekomen bij de gemeente van uw woonplaats. Hierop staan de strafrechtelijke veroordelingen vermeld die u hebt opgelopen. Het gaat enkel om veroordelingen door een strafrechtbank, dus bijvoorbeeld niet over minnelijke schikkingen die u heeft betaald wegens verkeersinbreuken (aangezien de strafvordering door de betaling van de geldsom vervallen is), een huurgeschil of een faillissement.

De veroordelingen op uw strafblad blijven echter niet voor eeuwig en altijd vermeld op het uittreksel uit het strafregister. Naargelang de zwaarte van de uitgesproken straf, de reden waarom u het uittreksel aanvraagt (beroepsdoeleinden, wetenschappelijke doeleinden, … ) en de hoedanigheid van de aanvrager (particulier, overheid, gerechtelijke instantie, … ) zullen bepaalde veroordelingen wel of niet vermeld worden. Veroordelingen tot een politiestraf (d.w.z. gevangenisstraf van 1 dag tot 7 dagen en/of een geldboete van 1 tot 25 euro, of een werkstraf van 20 tot 45 uren) worden – behalve in uitzonderlijke gevallen - na een termijn van 3 jaar automatisch uit het strafregister gewist. Deze uitwissing is aan geen voorwaarden verbonden en is kosteloos.

Voor de straffen die niet automatisch worden uitgewist, bestaat de procedure van herstel in eer en rechten. Deze procedure is niet kosteloos, u moet er de kosten van dragen.

Herstel in eer en rechten

Om een herstel in eer en rechten te verkrijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet in principe de uitgesproken vrijheidsstraf ondergaan hebben en/of de opgelegde geldboete betaald hebben en voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichting tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten. Als de straf wegens verjaring niet meer kan worden uitgevoerd, mag deze verjaring niet aan uzelf te wijten zijn.
  • U mag de afgelopen 10 jaar ook nog niet eerder een herstel in eer en rechten hebben genoten.
  • Bovendien moet u een proeftermijn ondergaan die kan lopen van 3 tot 10 jaar naargelang de aard van de straf en de aard van de feiten waarvoor u een herstel in eer en rechten vraagt.

U richt uw aanvraag tot een herstel in eer en rechten aan de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement waarin u woont of verblijft. Als u in het buitenland verblijft, richt u uw aanvraag aan de procureur des Konings van Brussel. Er bestaan geen specifieke vormvereisten voor uw aanvraag. Een brief volstaat, maar uw verzoek moet wel gemotiveerd zijn en u moet minstens de volgende gegevens meedelen in uw brief:

  • de veroordeling(en) waarvoor u het herstel in eer en rechten aanvraagt;
  • de plaatsen waar u gedurende uw proeftijd (van 3 tot 10 jaar) verbleven hebt.

Na controle van dit alles, wordt het dossier overgemaakt aan de procureur-generaal die uw dossier zal voorleggen aan de kamer van inbeschuldigingstelling die over uw aanvraag zal oordelen.

Het gevolg van zowel de uitwissing als de toekenning van een herstel in eer en rechten is dat de ontzetting uit bepaalde rechten ongedaan wordt gemaakt, dat de veroordeling niet meer wordt vermeld op de uittreksels uit het strafregister en dat de veroordeling niet meer als basis kan dienen voor herhaling ingeval van nieuwe veroordelingen.