De vergoeding varieert naargelang de voogd erkend is als 'particuliere' voogd of 'werknemer-voogd' binnen een vereniging die actief is op het vlak van begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

Forfaitaire vergoedingen voor 'particuliere' voogden

  • een forfaitaire vergoeding van 605.26 euro per voogdij en per jaar (indexatie van 1 januari 2012)
  • een forfaitaire vergoeding van 85 euro voor administratieve onkosten (telefoon, fotokopies, fax,…)
  • terugbetaling van de verzendingkosten, van aangetekende zendingen  en van de verplaatsingsonkosten
  • De verplaatsingskosten van de voogd zijn gedekt conform de bepalingen in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Op 1 juli 2011 bedroeg het bedrag per afgelegde kilometer 0,3352 euro. De berekening gebeurt op basis van de reële afstand. De controle berust op websites zoals die van Michelin, Google Maps of gelijkaardige sites die de afstand van deur tot deur berekenen. Indien nodig zal de voogd uitzonderlijke afstanden moeten rechtvaardigen. De aangerekende kilometers moeten overeenstemmen met de afstanden volgens Michelin en in geval van twijfel volgens het boek der wettelijke afstanden en overeenkomstig het KB. Van 18/01/1965 inzake reis-en verplaatsingsvergoedingen.
    Wettelijke afstanden

Toelage voor verenigingen die voogden ('werknemers-voogden') tewerkstellen

De vereniging kan vragen om een toelage van:

  • 3 500 euro per jaar en per  werknemer-voogd (mits tegelijkertijd 25 voogdijen worden uitgeoefend);
  • 25,20 euro per voogdij en per maand voor de voor administratieve onkosten en verplaatsingsonkosten.

De vergoeding wordt rechtstreeks betaald aan de voogd of aan de vereniging die hem te werk stelt.