Voorwaarden

De voorwaarden hebben betrekking op de vaardigheden en kennis betreffende de problematiek van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen:

  • begaan zijn met de problematiek van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen,
  • relationele vaardigheden,
  • vaardigheden op het vlak van organisatie en coördinatie,
  • afwezigheid van belangenconflict met de minderjarige,

Er is geen specifiek diploma vereist voor de uitoefening van de functie van voogd.

Men moet  meerderjarig zijn en in België verblijven of in het bezit zijn van een verblijfsvergunning van onbepaalde duur.

Als de kandidaat aan de criteria voldoet, wordt hij door de dienst Voogdij uitgenodigd voor een gesprek waarbij gepeild wordt naar zijn motivatie en zijn bekwaamheid om met de specifieke problemen om te gaan.
Voogd worden is verenigbaar met een beroepsactiviteit voor zover de kandidaat zich enkele dagen per jaar kan vrijmaken om de minderjarige bij te staan bij de verschillende verhoren en procedures die op hem betrekking hebben. Een voltijds werkende persoon kan gemiddeld een tot twee voogdijen uitoefenen, naargelang zijn beschikbaarheid.

Bepaalde categorieën van personen (personen bedoeld in de artikelen 397 en 398, 1° en 2° van het Burgerlijk Wetboek en personen die op grond van hun ambt een belangenconflict hebben met de minderjarige) kunnen niet erkend erkend worden als voogd.

Kandidatuur indienen

Als 'particuliere' voogd

De kandidaat kan op ieder tijdstip een schriftelijke aanvraag indienen bij de dienst Voogdij.
Het kandidaatsdossier moet de volgende documenten bevatten:

  • een motivatiebrief,
  • een curriculum vitae,
  • uw rijksregisternummer (zodat de FOD justitie een uittreksel van het strafregister kan opvragen),
  • alle verdere inlichtingen over de opleiding, beschikbaarheid en bekwaamheid met betrekking tot de problematiek.

Verstuur je kandidatuur naar de dienst Voogdij:

Als 'werknemer-voogd' binnen een vereniging die actief is op het vlak van begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Als de kandidaat solliciteert via een vereniging moet hij zijn kandidatuur voorleggen via zijn werkgever, die het dossier verzendt naar de dienst Voogdij:

De vereniging voegt daarbij tevens alle informatie die het bewijs levert van haar ervaring en competenties ter zake: kopie van haar statuten, opleidingsprogramma,...
Alle voorstellen met betrekking tot de kandidaturen worden ter ondertekening voorgelegd aan de minister van Justitie.

Sollicitatiegesprek

Als uw kandidatuur wordt aanvaard, nodigen we u uit voor een sollicitatiegesprek.

Tijdens dat gesprek peilen we naar uw motivatie en visie op de functie van voogd, uw kennis en ervaring inzake de problematiek van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en van hun begeleiding.

Wij kijken ook u of voldoende afweet van het vreemdelingenrecht, het jeugdrecht en de aspecten van het burgerlijk recht met betrekking tot het beheer van goederen.

Wij gaan op zoek naar uw pedagogische en psychologische kwaliteiten. Daaronder verstaan we de opleidingen inzake het luisteren naar minderjarigen en inzake multiculturele opvang.  

Getuigenissen

In de Canvasreeks ‘Vijf jaar hier’ konden we het verhaal volgen van enkele minderjarigen die tijdens de crisis van 2015 naar België kwamen. Via de dienst Voogdij van de FOD justitie krijgt elke niet-begeleide minderjarige vreemdeling in België een voogd. Maar wat is een voogd eigenlijk? Wat doet hij of zij en wat juist niet? Luc Gommers is voogd voor de FOD justitie en gaf in het programma meer inzicht in de taken van een voogd.

Ontdek hoe Frédérique Krings en Bart Vandenbussche hun rol als voogd ervaren in deze video-reportage: