Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden Slachtoffers van terrorisme

Wie zijn we?

Sinds 1 augustus 1985 kunnen slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of hun verwanten onder bepaalde voorwaarden financiële hulp vragen aan de Staat.

Afdeling opzettelijke gewelddaden en occasionele redders

De Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders onderzoekt die aanvragen voor financiële hulp.

Als de dader onbekend of onvermogend is, is het billijk dat de staat de slachtoffers mee vergoedt. De financiële tegemoetkoming is een hulp en geen schadeloosstelling en zal het aangerichte leed zelden volledig kunnen goedmaken. De bedoeling is de geleden schade ietwat te temperen.

Sinds begin 2006 kunnen ook de occasionele redders en hun verwanten aanspraak maken op financiële hulp in geval van overlijden.

De financiële hulp die de commissie biedt, is een gebaar van sociale solidariteit tussen alle leden van eenzelfde natie. Ze komt dus niet voort uit een vermoedelijke fout van de Staat.

De financiële hulp die de commissie onder bepaalde voorwaarden toekent, komt voort uit een rechtvaardigheidsgevoel en is subsidiair ten opzichte van:

 • de vergoeding door de dader(s) van de feiten en,
 • de tegemoetkoming van een verzekeringsstelsel.

Afdeling terrorisme

De Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders is een administratief rechtscollege.

Voor de slachtoffers van terrorisme bestaat er binnen de commissie een afdeling ‘Terrorisme’. Die is belast met de aanvragen (verzoekschriften) voor financiële hulp voor de slachtoffers van terroristische feiten.

Contacteer de afdeling Terrorisme voor al uw vragen

 

Statistieken

Algemene cijfers

  2011 2012 2013 2014 2015 2016
som (euro) 8.867.641,38 9.446.898,37 7.990.444,45 9.288.415,39 10.195.810,42 11.513.482,14
in beslissingen 868 1128 793 894 996 1088

Dit betreffen totaalcijfers waarbij alle soorten hulp worden opgeteld:

 • Noodhulp
 • Hoofdhulp
 • Aanvullende hulp

De noodhulp die werd uitbetaald na de aanslagen voor de slachtoffers van terroristische daden zit vervat in het totaal cijfer van 2016.

Het aandeel van de noodhulp in de totale som voor 2016 bedraagt 9,91%, de rest werd aan beslissingen inzake (hoofd)hulp besteed.

In 2016 werd er meer dan gebruikelijk besteed aan beslissingen inzake noodhulp voornamelijk ten gevolge van de dossiers inzake de terroristische aanslagen.

De indeling naar gelang de aard van de feiten

  2011– 2016
vrijwillige slagen en verwondingen 28,60%
onopzettelijke doodslag 27,11%
zedenzaken 17,55%
geweld tegen personen met het oog op verwerven van goederen (diefstal en afpersing met geweld) 11,52%
arbeidsongevallen 8,10%
relationeel geweld (met uitzondering van zedenzaken en doodslag) 5,53%
andere 1,58%

De tussenkomst van de commissie voor de slachtoffers van terroristische daden

Enkele cijfers op datum van 6 maart 2019:

 • 866 ingediende verzoekschriften voor financiële hulp
 • meer dan 3500 telefoonoproepen (sinds maart 2016)
 • ongeveer 15 000 e-mails (sinds maart 2016)
 • uitbetaalde noodhulp: € 1 955 500
 • uitbetaalde hoofdhulp: € 1 410 800
 • de eerste sommen werden uitbetaald in juli 2016