Vanaf 1 augustus 2018 staan de steden en gemeentes in om aanvragen tot verandering van voornaam te behandelen. De procedure zal ook sneller verlopen. Veranderen van familienaam blijft wel een federale bevoegdheid maar ook daar zijn er nieuwigheden.

Veranderen van voornaam

Als u wil veranderen van voornaam, kan u vanaf 1 augustus dus enkel aankloppen bij de administratie van uw gemeente. Alle informatie, ook over de kostprijs van de procedure, krijgt u van uw gemeentediensten.

Tot welke gemeente moet u zich richten?

  • Als u in België gedomicilieerd bent: de gemeente waar u bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
  • Als u niet meer in België bent gedomicilieerd: de Belgische gemeente waar u laatst was ingeschreven.
  • Als u nooit in België bent gedomicilieerd: de stad Brussel.

Alle praktische aspecten van de nieuwe procedure (zoals het standaardformulier voor aanvragen tot voornaamsverandering) zijn opgenomen in de omzendbrief van 11 juli 2018.

Veranderen van familienaam

Als u uw familienaam wil veranderen, richt u zich zoals voorheen tot de dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Wat verandert er wel vanaf 1 augustus?

  • Vanaf 1 augustus 2018 zal een toegestane naamsverandering definitief zijn vanaf de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. De mogelijkheid voor een derde om zich hiertegen te verzetten tot 60 dagen na de publicatiedatum is dus afgeschaft. Iedereen die zich verzet, moet de beslissing betwisten voor de Raad van State.
  • De procedure verloopt sneller. Vroeger was de gemiddelde duur 12 tot 18 maanden. Ze zal voortaan verminderd kunnen worden tot 6 tot 12 maanden.
  • De prijs voor een verzoek tot naamsverandering bedraagt 140 euro (behalve in het uitzonderlijk geval van vreemdelingen zonder naam die een verzoek hebben ingediend om de Belgische nationaliteit te verkrijgen).
    De aanpassing drong zich op omdat het tarief niet meer geïndexeerd was sinds 1987. De naamsverandering heeft een belangrijke juridische waarde en is slechts per uitzondering mogelijk. De kostprijs van de procedure wil een onbezonnen gebruik ervan ontmoedigen. Het nieuwe tarief leunt aan bij de gemiddelde kostprijs van een vergelijkbare procedure in de buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Hertogdom Luxemburg). In vergelijking met sommige andere landen (Nederland, Zwitserland en sommige Amerikaanse Staten) is het nog steeds opmerkelijk lager.

Meer informatie