Een stichting is een rechtspersoon zonder leden, opgericht door een rechtshandeling van één of meer personen, stichters genoemd. Het vermogen van de stichting dient om een belangeloos doel na te streven in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. De stichting mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de stichters, de bestuurders of aan andere personen, behalve voor het belangeloos doel dat in de statuten is bepaald. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Een onrechtstreekse uitkering van een vermogensvoordeel is elke verrichting waardoor de activa van een vereniging of stichting dalen of haar passiva stijgen en waarvoor zij ofwel geen tegenprestatie ontvangt, ofwel een tegenprestatie die te laag is in verhouding tot de waarde van haar prestatie.

Dit verbod belet niet dat de vereniging voor haar leden diensten levert die binnen haar voorwerp en in het kader van haar doel vallen.

Er bestaan twee types van stichtingen: 

Kenmerken

  • De private stichting wordt opgericht bij authentieke akte en daarbij zijn sommige vermeldingen verplicht.
  • De stichting van openbaar nut moet een van de zeven opgesomde doeleinden hebben, die gericht zijn op de verwezenlijking van een werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard. De private stichting mag een ander doel hebben.
  • Een stichting kent geen leden. Zij wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
  • Het startkapitaal van een stichting moet volstaan om de leefbaarheid van de stichting te vrijwaren en het belangeloze doel dat zij zich heeft gesteld tot een goed einde te brengen. De stichting moet voldoen aan een aantal boekhoudkundige verplichtingen.
  • Aangezien de stichting een eigen rechtspersoonlijkheid bezit, onafhankelijk van die van de bestuurders ervan, heeft zij zelf rechten en plichten. De bestuurders zijn beperkt aansprakelijk en verbinden hun eigen vermogen niet met het lot van de stichting.