Een stichting is een rechtspersoon zonder leden, opgericht door een rechtshandeling van één of meer personen, stichters genoemd. Het vermogen van de stichting dient om een belangeloos doel na te streven in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. De stichting mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de stichters, de bestuurders of aan andere personen, behalve voor het belangeloos doel dat in de statuten is bepaald. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Een onrechtstreekse uitkering van een vermogensvoordeel is elke verrichting waardoor de activa van een vereniging of stichting dalen of haar passiva stijgen en waarvoor zij ofwel geen tegenprestatie ontvangt, ofwel een tegenprestatie die te laag is in verhouding tot de waarde van haar prestatie.

Dit verbod belet niet dat de vereniging voor haar leden diensten levert die binnen haar voorwerp en in het kader van haar doel vallen.

Er bestaan twee types van stichtingen: 

Kenmerken

  • De private stichting en de stichting van openbaar nut moeten allebei worden opgericht bij authentieke akte, waarbij sommige vermeldingen verplicht zijn. Enkel voor een stichting van openbaar nut is er ook een koninklijk besluit tot erkenning vereist.
  • De stichting van openbaar nut moet een van de volgende zeven doelstellingen hebben: ze is gericht op de verwezenlijking van een werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard.
  • Een stichting (beide soorten) heeft geen leden en wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
  • Het startkapitaal van een stichting van openbaar nut moet volstaan om de leefbaarheid van de stichting te vrijwaren en het belangeloze doel dat zij zich heeft gesteld te kunnen realiseren. De stichting moet voldoen aan een aantal boekhoudkundige verplichtingen.
  • Aangezien de stichting (beide soorten) een eigen rechtspersoonlijkheid bezit, onafhankelijk van die van de bestuurders ervan, heeft de stichting zelf rechten en plichten. De bestuurders zijn beperkt aansprakelijk en verbinden hun eigen vermogen niet met het lot van de stichting.